Kaolin nung DB-80 được độc quyền cung cấp khu vực miền bắc bởi công ty Hưng Thành